infolinka:
739 305 813
cz - Investice do zlata a stříbra en - Investice do zlata a stříbra
Zlaté investování - investice
položek: 0
cena: 0 Kč
Zlaté investování - investice

Všeobecné obchodní podmínky

I. Preambule

1. Obchodní podmínky vydává společnost Golfstart spol. s r.o., se sídlem Cajthamlova 168, 266 01, Beroun, IČ 28389484, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložce 138101, jakožto prodávající. (dále jen „prodávající“ nebo „dodavatel“)

2. Tyto obchodní podmínky jsou součástí uzavřené kupní smlouvy a upravují vztahy mezi Golfstart spol. s r.o., jakožto prodávajícím, na jedné straně a kupujícím na straně druhé.

3. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou kupující spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. Je-li smluvní stranou kupující, který není spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.

II. Objednávka uzavření kupní smlouvy a kupní cena

1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.zlate-investovani.cz a potvrzené prodávajícím jsou závazné a to včetně takto sjednané ceny za objednané zboží. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem, platebními a dodacími podmínkami.

2. K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář (veškeré formulářem předepsané údaje a náležitosti) a objednávku odešle.

3. Je-li kupujícím spotřebitel, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím – spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu emailem. Vzniklou smlouvu (včetně dohody o kupní ceně za zboží) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

4. Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

5. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím při objednávce zboží v registračním formuláři eventuálně v objednávkovém formuláři.

6. Před potvrzením objednávky je kupující vždy informován o kupní ceně. Kupující výslovně souhlasí s tím, že kupní cena je závislá na pohybu cen na finančních trzích a tudíž je rozhodující a platná ta kupní cena, jež je prodávajícím uváděna v momentě učinění objednávky kupujícím. Tato kupní cena může být následně navýšena jen o náklady spojené s předáním nebo zasláním zboží kupujícímu. Kupní cenu nelze dodatečně měnit po provedení objednávky nebo dokonce po odeslání zboží kupujícímu z důvodu, že došlo k pohybu cen na finančních trzích.

7. Pokud Kupující neuhradí konečnou cenu zboží do 7 dnů po splatnosti faktury, kterou bylo vyúčtováno zboží, vyhrazuje si Prodávající právo objednávku zrušit. Kupující v tomto případě zaplatí smluvní pokutu ve výši 15% z ceny objednaného zboží. Pokud Kupující zruší z jakéhokoliv důvodu potvrzenou objednávku zboží, popřípadě kupující nepřevezeme zásilku zasílanou s předmětem prodeje na tzv. dobírku, vyhrazuje si prodávající právo požadovat po kupujícím smluvní pokutu ve výši 15% ze složené kupní ceny.

8. Uplatněním smluvních pokut dle těchto všeobecných podmínek není dotčen nárok prodávajícího na náhradu škody způsobenou kupujícím z důvodu nesplnění závazku kupujícím odebrat a zaplati objednané zboží představující zejména poplatky za poštovné, balné, provozní náklady, skladné a případnou ztrátu z obchodu způsobenou změnou ceny zboží v důsledku pohybu cen na finančních trzích od momentu objednávky do vrácení nevyzvednutého zboží.


III. Zrušení objednávky, odstoupení od smlouvy

1. Potvrzenou objednávku již nelze zrušit. Dle § 53 odst. 8 písm. b) Občanského zákoníku , nemůže spotřebitel odstoupit od smluv na dodávky zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele.

2. Spotřebitel nemůže využít práva na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu v souladu s § 53 odst.7, písm. b) zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník , v platném znění.

3. Spotřebitel může objednávku stornovat do 1 hodiny po odeslání objednávky. Požadavek na storno objednávky je třeba zaslat na email: info@zlate-investovani.cz nebo oznámit telefonicky na čísle 420 739 305 813 v pracovní dny od 9:00 do 17:00 hodin s přesným uvedením čísla objednávky, důvodu stornování objednávky a uvedením důvodu stornování. Na požadavky zaslané po uplynutí této lhůty nebude brán zřetel z důvodu pohybu cen na finančních trzích.


IV. Reklamační řád

1. Na veškeré zboží se vztahuje záruka 24 měsíců. Záruka se ovšem nevztahuje na vady vzniklé nevhodným skladováním zboží a na nedostatky v ražbě a povrchu. Záruka se dále nevztahuje na zboží, které není opatřeno původním obalem od výrobce. Rozporem s kupní smlouvou se zejména rozumí jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popř. jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé. Rozporem s kupní smlouvou není pohyblivá cena zboží. Dojde-li k výměně zboží, počíná běžet nová záruka v délce 24 měsíců.


V. Platební podmínky

Kupující je oprávněn za podmínek daných v těchto všeobecných smluvních podmínkách zvolit typ platby celkové kupní ceny a to v závislosti na hodnotě objednávky a způsobu dodání.

1. Platba v hotovosti

Tento typ platby je nutno předem výslovně sjednat s prodávajícím. Jednorázová platba v hotovosti je možná pouze do výše 15.000 EUR.

2. Platba na dobírku

Tento typ platby je povinný v případech, kdy je zboží zasíláno některou z přepravních služeb určených pro přepravu zboží dle aktuální nabídky prodávajícího. Kupující je povinen zásilku převzít od přepravní služby a současně za ni zaplatit přepravní službě kupní cenu včetně poštovného. Prodávající omezuje zasílání zboží na dobírku pouze do celkové kupní ceny ve výši 950.000 CZK v rámci ČR.

3. Platba bezhotovostním převodem

Prodávající po provedení objednávky a určení tohoto způsobu platby vystaví a odešle prostředky elektronické komunikace kupujícímu fakturu za zboží. Kupující je povinen fakturu uhradit ve lhůtě splatnosti. Zboží bude expedováno prodávajícím až po připsání částky účtované fakturou na účet.

Při obchodech, kdy hodnota objednaného zboží přesáhne částku 100.000 CZK si vyhrazuje prodávající právo jednostranně změnit podmínky prodeje. Prodávající v takovém případě zejména požaduje složení 25% zálohy na fixaci ceny produktu u svých smluvních partnerů v zahraničí, a též v takovém případě jednostranně upravit termín dodání. V případě, že od doby učinění objednávky do doby složení požadované zálohy dojde k pohybu cen na finančních trzích u této komodity o více jak +- 15% (dle ceny burzy na www.kitco.com) je prodávající oprávněn sám jednostranně zrušit objednávku kupujícího a vrátit již složenou zálohu.

U investičního zlata při nákupu produktu od 10 trojských uncí a více a u investičního stříbra při nákupu produktu od 10 kg jsou ceny smluvní a tyto musí být sjednány výslovně zvlášť s prodávajícím, přičemž tyto se mohou odchýlit od těchto všeobecných smluvních podmínek.


VI. Dodací podmínky

Zásilky do 950.000 CZK prodávající zasílá na dobírku s využitím smluvních přepravců, dle aktuální nabídky prodávajícího uvedené na jeho internetových stránkách, nedohodnou-li se smluvní strany na jiném způsobu dodání. Náklady na poštovné jsou přičteny ke kupní ceně. Prodávající nabízené zboží (zlato a stříbro) na adrese sídla společnosti z bezpečnostních důvodů neskladuje, ale toto expeduje z bezpečného depozitáře. V případě osobního předání zboží je proto nezbytná předchozí dohoda s prodávajícím. Předání zboží v takovém případě bude provedeno v bance určené prodávajícím, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Větší objednávky prodávající dodává přímo na zakázku ze zahraničí, s tím, že v takovém případě se dodací lhůta prodlužuje až do sedmi dnů ode dne objednávky. V případě nedostupnosti zboží si vyhrazuje prodávající právo jednostranně změnit termín dodání. O předpokládaném termínu dodání prodávající informuje kupujícího prostřednictvím elektronické komunikace.

VII. Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího za účelem rozeseíláním informativních emailů o novinkách společnosti Golfstart, spol. s r. o. a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka vymazat z naší databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření prodávajícím archivovány v elektronické formě a jsou přístupné pouze prodávajícímu.

VIII. Závěrečná ustanovení

Prodávající si vyhrazuje právo na případnou změnu či doplnění obchodních podmínek. Aktuální znění všeobecných podmínek je prodávajícím plně k dispozici na webových stránkách prodávajícího www.zlate-investovani.cz

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnost dne 1.1.2012.

 

V Berouně dne 1.1.2012

Golfstart spol. s r.o.

Rychlý kontakt

Mgr. Martin Kahoun, MBA
gsm: 739 305 813

skype: mediakm
email: info@zlate-investovani.cz
číslo u Puncovního úřadu 10336

Novinky e-mailem

Chcete dostávat aktuality mailem?

Chcete být přednostně informování o dění na světových trzích?
Chcete vědět kdy je dobré nakupovat a kdy prodávat?
Chcete být vždy o krok napřed?

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Co byste raději našli za 10 let ve svém trezoru?
Obojí23%
Celkem hlasujících: 336